معادل سازی یا ارزیابی مدرک تحصیلی توسط WES

معادل سازی مدارک تحصیلی برای کانادا و آمریکا از طریق WES

معادل سازی یا ارزیابی مدرک تحصیلی توسط WES آیا قصد تحصیل در آمریکا یا کانادا را دارید؟ در اینصورت، شما باید نمرات GRA خود را ارائه دهید که باید طبق محاسبات آمریکایی باشد. از اینرو، مدارک تحصیلی شما باید ارزیابی و مورد سنجش شوند. این شروع نقطه ای در مسیر شماست که باید از ارزیابی…