پذیرش دانشجو در دانشگاه های امارات توسط پاراگل

تحصیل در ارمنستان

تحصیل در ارمنستان در جمهوری ارمنستان بیست و شش دانشگاه دولتی که چهار دانشگاه بین المللی و سی و سه موسسه آموزش عالی خصوصی ( دارای مجوز) فعالیت می کنند. موسسات گوناگونی مانند آکادمی ها، دانشگاه ها و هنرستان ها وجود دارد که خدمات آموزش عالی را ارائه می دهند. گسترده ترین حوزه ها در…