ویزای کار در دبی

تنظیم ویزای کار برای کارمندان در امارات

فرآیند تمدید ویزای کار در امارات فرآیند تمدید ویزای کار در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) یک فرآیند ساده است که نیاز به تکمیل چندین مرحله دارد. لازم به ذکر است که فرآیند تمدید باید قبل از تاریخ انقضای ویزا تکمیل شود. اولین مرحله در فرآیند تمدید، دریافت “گواهی بدون اعتراض” (NOC) از کارفرما…